Web Analytics

Salgsvilkår. 

Betingelser og vilkår for all påmelding og kjøp av tjenester, undervisning, eventer og medlemsskap i regi av Sissel Grana AS. Ved å bestille og/eller betale bekrefter kjøperen at hen har lest, forstått og akseptert følgende vilkår og betingelser:

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 1. Partene

Selger er Sissel Grana AS, Solliveien 7, 3150 Tolvsrød. [email protected]  Telefon +47 40841784 Organisasjonsnummer 993 203 971 MVA, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kajabi eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. 

Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Priser står oppgitt på det enkelte event og kurs. Dersom pris endres mens du deltar, gjelder den prisen som var da du meldte deg på. 

Ved delbetaling gies det rabatt for å betale med færrest mulig avdrag og/eller for å velge bindingstid. Påmeldingen er økonomisk bindende for hele beløpet. Dette gjelder også ved sykdom med eller uten legeerklæring. Det gis ikke refusjon for undervisning eller privat oppfølging deltakere ikke deltar på. Dersom avtale om delbetaling ikke overholdes, kan selger fakturere skyldig restbeløp i en eller flere fakturaer. 

Betalingsmåter: Vipps, bankkort, Stripe, Klarna, faktura eller betaling til bankkonto. 

Faktura sendes på epost, og fakturagebyr (per nå) 75,- kr tilkommer.

Tilleggsinformasjon for undervisning og tjenester som betales som et månedlig abonnement eller medlemsskap
- Alle månedlige og årlige abonnement/medlemsskap blir automatisk fornyet hvis ikke kjøper melder fra før ny belastning. Hvis du betalte med kort, kan du endre kort i systemet.


Avslutte faste betalinger/abonnement 

Deltakeren er selv ansvarlig for å avslutte abonnementet / medlemsskapet i Kajabi (medlemsområdet på nett) eller skriftlig og dokumenterbart kontakte Sissel Grana AS om dette på SMS, epost eller rekommandert sending. Vi vil da avslutte medlemskapet for deg før neste betaling.

-Uten bindingstid: Som medlem er du automatisk påmeldt til du avslutter som forklart over.
-Med bindingstid: Ved påmelding forplikter deltakeren seg til å delta en avtalt periode. Dersom deltaker ikke betaler som avtalt, kan skyldig restbeløp faktureres i en faktura. Etter bindingstidens utløp er du automatisk påmeldt til du avslutter som forklart over.

 1. Levering

Kurs og medlemsportal gis tilgang til med en gang kjøpet er gjennomført. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har lastet ned og/eller fått digital tilgang eller overtatt varen fysisk.

Kjøperen har 14 dagers angrerett av kurset/tjeneste fra kjøpsdato. Kjøperen aksepterer at angreretten går tapt når leveringen begynner før angreretten utløper. Angreretten går tapt når digitale varer lastes ned helt eller delvis eller ved pålogging på nettkurs eller i kursportalen. 

Frakt for fysiske varer betales av kunden. 

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 1. Angrerett

Her finner du Skjema for opplysninger om angrerett og Angreskjema Det er 14 dagers angrerett fra du får tilsendt angrerettskjema.

Angrerett fysiske produkter

Kunden har 14 dagers angrerett på salg av fysiske produkter. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrerett digitale produkter

I samsvar med norsk forbrukerlov er det angrerett på digitale produkter. Angreretten bortfaller dersom produktet er helt eller delvis lastet ned og/eller at event/kurs/foredrag/undervisning på nett er åpnet. Når kjøperen godkjenner vilkårene, aksepterer kjøperen at levering begynner før angreretten utløper. Selv om betalingen ikke er gjennomført for kurset, er kjøper fullt ut betalingspliktig for hele kurset når det er åpnet. Kun dersom kurset ikke er åpnet de første 2 uker etter kjøp, gjelder angrefrist på 2 uker fra kjøpsdato.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Angrerett ved oppmøteundervisning ol

Det er ikke angrerett på undervisning, kurs, foredrag, samlinger o.l. med fysisk oppmøte.

Angrerett på halingkvelder
Det er ikke angrerett på healingkvelder.

 1. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 1. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

 1. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 1. Konfliktløsning

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selger, samtykker kjøper i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selger. 

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 1. Annet
  Deltakeren vil motta informasjon på epost og/eller i medlemsportal. Noen kurs har også facebookgruppe. Deltakeren er ansvarlig for å sjekke mail (også spamfilter) og sørge for at Sissel Grana AS er oppdatert med korrekt mailadresse og kontaktinformasjon.

Deltakerne har taushetsplikt om eventuelle sensitive opplysninger han/hun får ta del i.

Kun betalende deltakere skal være tilstede ved nettundervisning. Hvis en deltaker lar ikke-betalende delta på nettundervisning, kan Sissel Grana AS fakturere deltakeren for erstatning og tapte inntekter. Det er forbudt å filme, kopiere, videreføre eller på noevis viderepublisere tekster, illustrasjoner eller annet innhold i nettstudiene.

Sissel Grana AS sitt undervisningsmateriell er underlagt opphavsrettigheter og beskyttelse etter reglene i Lov om åndsverk, samt at de også har beskyttelse under Lov om markedsføring.

Sissel Grana AS har copyright på undervisningsmateriell. Deltakere kan ikke bruke hele eller deler av kursopplegget, presentasjonene, kursmateriellet og annet innhold  i egen undervisning / kurs uten skriftlig avtale med Sissel Grana AS.  Avtaler kan ikke overdras til andre, uten at Sissel Grana AS har gitt skriftlig tillatelse på forhånd.

Etter endt kurs/utdannelse, kan eleven ikke bruke navnet til selger i egen markedsføring uten skriftlig tillatelse.

Forsikring:  Det er deltakernes ansvar å ha tegnet nødvendige forsikringer. Sissel Grana AS kan på ingen måte stilles til ansvar for eventuelle uhell eller andre hendelser i forbindelse med kurs og undervisning, omgang med dyr, turer, oppmøtekurs med mer.

Eventuelt kursmateriell skriver deltakere ut selv. Anbefalt litteratur, meditasjoner ol kjøpes utenom kurs.

Ved nettundervisning trenger deltakeren en god nok PC, mobil eller nettbrett. Teknisk utstyr må ikke være for gammelt, og internettlinjen må være rask nok til at du kan se og høre bra.

Deltakere er innforståtte med at om noe uforutsett oppstår eller ved sykdom, kan Sissel Grana AS utsette undervisningen, sette inn vikar eller tilby opptaksundervisning i stedet for liveundervisning. Det gis ikke avslag i pris for dette.

Sissel Grana AS forbeholder seg retten til å avlyse planlagte kurs og eventer. Dersom arrangøren avlyser vil du få full refusjon av betalt beløp eller få tilbud om ny dato/tid. 

Sissel Grana AS forbeholder seg retten til å avbryte påbegynte kurs og eventer. Deltakerne vil da få delvis refusjon av betalt beløp. (Betaler kun for den delen som er gjennomført)

Ved avlysning/avbrytelse av kurs og eventer: Merk at Sissel Grana AS ikke er ansvarlig for eventuelle andre utgifter som du har hatt – inkludert, men ikke begrenset til flyreise, utgifter til andre former for transport, overnatting, tap av inntekt etc.

Det er deltakerens ansvar å sørge for å komme seg inn i kursportal og/eller videotjenesten som brukes ved live nettundervisning. Bruk av disse tjenestene er inkludert i kurset.

All nettundervisning er i opptak, med mindre det er spesifisert at undervisningen pågår live. Opptak av liveundervisning vil normalt legges på medlemsområdet, slik at det er mulig å se det i ettertid.

Rabatter på konsultasjoner med Sissel og kortere kurs: Deltakerne ved Dyretolkskolen får 20 % rabatt.  Deltakere på Spirituell utvikling for 10 % rabatt. Rabattene gjelder ikke i kombinasjon med andre tilbud, og forutsetter at deltakeren selv bruker rabattkoden ved bestilling eller trekker fra rabatten før betaling i Vipps. Rabattene gis ikke i ettertid.

Tilleggsinformasjon for Dyretolkskolen:
Ved påmelding til Dyretolkskolen får deltakeren gratis grunnkurs eller gratis repetisjon av grunnkurs. Ved påmelding binder man seg til hele skolen.
Skolen har løpende opptak. Undervisningen ligger i loop på 18 måneder, så en kan begynne når en vil.
Datoer og beskrivelse av opplegget står på hjemmesiden.
Eleven får personlig oppfølging på epost og telefon/nett. Det gies tilbud om 6 elevsamtaler a 25 min. 

Her finner du Skjema for opplysninger om angrerett og Angreskjema